ประกันสังคม เพิ่มค่าทำฟัน

สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการ กรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม จากเดิม 600 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/คน/ปี ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี